Covenance Cultuur Code
De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector

Principe 1
Het bestuur is verant­woordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur.
Principe 2
Het bestuur kiest het besturings­model van de organisatie bewust.
Principe 3
Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. Het bestuur is in- en extern duidelijk over de taken, bevoegdheden en werkwijze.
Principe 4
De raad van toezicht stelt rechts­positie en bezoldiging van het bestuur zorgvuldig vast en is hierover zo open mogelijk.
Principe 5
De raad van toezicht legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt daarnaar.
Principe 6
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling: hij waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.
Principe 7
De raad van toezicht geeft tevoren aan welke inzet van de leden wordt verwacht en welke eventuele vergoeding daar tegenover staat.
Principe 8
Toezichthouders en bestuurders vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De raad van toezicht ziet hier op toe.
Principe 9
Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe controle.
Download de Kunstbrug vm StaKK G.C.C

Meer informatie

Stel een vraag

Aanmelden voor De Kunstbrug -nieuwsbrief